Työelämä tutuksi

Suomen Suoramainonta-ketjun jakeluyhtiöt ovat iloisia voidessaan tarjota mahdollisuuden nuorille tutustua työelämään. Nuoret työntekijät ovat tärkeä osa osoitteettoman erillisjakelun toimialan työntekijäkuntaa. Suomalaisen palvelusektorin kehittyessä jakelutyö kilpailee yhä enemmän nuorista työntekijöistä pikaruokaloiden ja vähittäiskaupan kanssa. Nuori työntekijä työllistyykin aikaisempaa varhaisemmin palvelusektorille jakelutyöuran jälkeen. Useille nuorille on työ jakelijana ensikosketus työelämään. 

Työn vaativuus suhteutetaan nuoren ikään

Työskennellessä nuorten kanssa Suomen Suoramainonta-ketjun työntekijät huomioivat lain asettamat velvoitteet työnantajalleen. Nuoren työntekijän iän huomiointi on tärkeää, jotta esim. tuotteiden kokonaispaino ei nouse liian suureksi. Lisäksi ei nuorelle anneta enempää jakelu-urakkaa kuin se, mistä hän voi suoriutua lain asettamissa rajoissa. SSM tekee läheistä viranomaisyhteistyötä ja hakee aktiivisesti lisätietoa tulkinnanvaraisissa asioissa. 

Työsuojeluhallinto esittää peruspuitteet nuorista työntekijöistä selkeästi seuraavasti: 

Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) koskee alle 18 -vuotiasta työntekijää. Lain nojalla on annettu asetus nuorten työntekijäin suojelusta ja muita päätöksiä.  

Vakituiseen työsuhteeseen saadaan ottaa 15 vuotta täyttänyt nuori, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa. 

Työ ei saa haitata koulunkäyntiä. Kevyttä työtä saa tehdä 14-vuotias tai 13-vuotias, joka saman kalenterivuoden aikana täyttää 14 vuotta. Koulun loma-ajasta hän saa olla työssä enintään ½ ja koulutyön aikana tilapäisesti tai muutoin kestoltaan lyhytaikaisissa työsuorituksissa. Työn tulee olla sellaista kevyttä työtä, joka ei vahingoita hänen terveyttään tai kehitystään, eikä aiheuta haittaa hänen koulunkäynnilleen.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä:

Kevyet työt

1. Virvokkeiden, lippujen ja vastaavien tuotteiden myyntityö kilpailuissa, näyttely- tai samankaltaisissa tilaisuuksissa.

2. Lähettityö ja lehtien sekä mainosten jako.

3. Esiintymiset ja muu työskentely taide-, kulttuuri- ja vastaavissa tilaisuuksissa.

4. Kirjoittaminen, toimittaminen, viestintä ja muu mediatyö.

Lähde: Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (189/2012) 

Lähde: Työsuojeluhallinto  Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) 

 

Työsopimus 

Työntekijä, joka on täyttänyt 15 vuotta saa itse tehdä työsopimuksensa sekä purkaa ja irtisanoa sen. Alle 15-vuotiaan puolesta voi työsopimuksen tehdä huoltajat (yleensä isä ja äiti) tai heidän antamallaan luvalla voi nuori tehdä sen myös itse.

Huoltajalla on oikeus purkaa nuoren työntekijän työsopimus, jos hän pitää sitä tarpeellisena nuoren kasvatuksen, kehityksen tai terveydellisten syiden takia.

Mikäli nuori työntekijä tai hänen huoltajansa pyytää, on työnantajan esitettävä kirjallinen selvitys työsopimuksen ehdoista ennen sopimuksen tekemistä, jollei sopimusta tehdä kirjallisena tai kysymys on vain yhtä päivää koskevasta kotitaloustyöstä työnantajan kodissa. 

Käytännännössä jakelyhtiöt pyrkivät aina tekemään työsopimuksen, jossa on myös nuoren vanhemman allekirjoitus. Käytäntö varmistaa, että vanhempi on tietoinen nuoren työstä.

 

Terveystarkastus 

Jakelutyössä ei tule terveystarkastusta, sillä se kuuluu ns. kevyisiin töihin. Viranomaisohjeiden mukaan ei tarvitse tehdä erillistä terveystarkastusta, jos työ on liike-, toimisto- tai muuta niihin verrattavaa kevyttä työtä, mihin myös jakelutyö rinnastetaan.

 

Luettelo nuorista työntekijöistä

Laki asettaa työnantajalle velvoitteen siihen, että kaikista niistä nuorista, joiden työsuhde kestää vähintään 2 kk on työnantajan pidettävä luetteloa. Luettelosta tulee ilmetä seuraavat tiedot: nuoren täydellinen nimi ja syntymäaika, osoite, huoltajan nimi ja osoite, työsuhteen alkamisaika sekä selvitys työtehtävistä. Osoitteettoman erillisjakelun tuotantorakenteesta johtuen, kerätään näitä tietoja jo tuotannon toteutusta varten. 

 

Jakelupiiri läheltä kotia  Nuorille työntekijöille pyritään järjestämään jakelupiiri mahdollisimman läheltä kotia!